top of page

Algemene Voorwaarden

 

De Trouwadvocaat (KvK 72531193) maakt onderdeel uit van de maatschap Laus&Koudstaal Advocaten (KvK 34373214) die (mede) besloten (praktijk-) vennootschappen omvat.

Alle opdrachten van cliënten aan de Trouwadvocaat (nader te noemen: opdrachtgevers) worden aan de maatschap verstrekt. Uitsluitend de maatschap in de samenstelling van vennoten, zoals deze bestond ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met opdrachtgever, geldt als enige wederpartij van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, 7A: 1608 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Trouwadvocaat ten behoeve van de opdrachtgevers.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de maatschap aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Trouwadvocaat wordend verstrekt. 

 

De aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door de maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het bedrag gelijk aan het volgens de toepasselijke polisvoorwaarden (onverzekerde) eigen risico.

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de maatschap (uit welken hoofde dan ook) beperkt tot het door de maatschap in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte en betaalde honorarium, tot een maximum van Euro 5.000,--. Alle aanspraken van de Opdrachtgever vervallen, indien deze niet - onder overlegging van alle relevante bewijsstukken - schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de maatschap binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend zijn geworden of redelijkerwijze geworden konden zijn, doch uiterlijk binnen twee jaar na beëindiging van de werkzaamheden door de maatschap.

De maatschap is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van de maatschap is gelimiteerd als bepaald in de onderhavige Algemene Voorwaarden ongeacht of er sprake is van vorderingen gebaseerd op deze overeenkomst danwel onrechtmatige daad.

Beperkingen van de aansprakelijkheid ten gunste van de maatschap strekken ook ten gunste van de leden van de maatschap, de bestuurders van de praktijkvennootschap(pen) (die lid zijn van de maatschap) werknemers, en niet ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van de maatschap. 

 

De opdrachtgever vrijwaart de maatschap voor alle aanspraken van derden en is op eerste verzoek gehouden aan de maatschap te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken. 

Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de maatschap voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten.

bottom of page